Obec Devičie

Začaté správne konanie - výrub drevín

Číslo konania: SK 9699/2020/05

Dátum zverejnenia informácie: 20.02.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 70  registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona   č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.