Obec Devičie

Začaté správne konanie - výrub drevín

Číslo konania:SK 9454/2019/05
Dátum zverejnenia informácie:25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks lipa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2948/3 registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.