Obec Devičie

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01  Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 10965/2023/05

Dátum zverejnenia informácie: 27.09.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek a 3 ks slivka, ktoré rastú na poz. parc. č. 2947/17 a 103/1 registra KN-C v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK10655/2022/05

Dátum zverejnenia informácie: 19.07.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek na pozemku parc. č.  2948/2 KN C v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 612/2022/05

Dátum zverejnenia informácie: 20.01.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 2 ks, ktoré rastú na poz. parc. č. 224/7 a 2948/4 registra KN-C  v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10877/2021/05

Dátum zverejnenia informácie: 10.09.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech a 1 ks lipa, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 151 a 166/1 registra KN-E v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 9893/2020/05

Dátum zverejnenia informácie: 18.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2948/1 registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona              č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 9699/2020/05

Dátum zverejnenia informácie: 20.02.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 70  registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona   č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10339/2019/05

Dátum zverejnenia informácie:07.08.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks moruša, ktorá rastie na pozemku parc. č. 45  registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 9612/2019/05

Dátum zverejnenia informácie:15.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks tŕnka obyčajná, 4ks javor poľný, 3 ks jabloň domáca, 1 ks vŕba biela, 1 ks slivka domáca, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2956/3, 722, 1212, 2994/2, 2956/5  registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 9454/2019/05
Dátum zverejnenia informácie:  25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks lipa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2948/3 registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania:  SK 10199/2017/05
Dátum zverejnenia informácie:  11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1ks smrek, na pozemku parc. č. 108/1 registra C KN v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10200/2017/05
Dátum zverejnenia informácie:  11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4ks smrek, na pozemku parc. č. 2948/1 registra E KN v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.