Obec Devičie

Začaté správne konanie - výrub drevín

Číslo konania: SK 10339/2019/05

Dátum zverejnenia informácie: 07.08.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks moruša, ktorá rastie na pozemku parc. č. 45  registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.