Obec Devičie

Začaté správne konanie - výrub drevín

Číslo konania:SK 9612/2019/05

Dátum zverejnenia informácie:15.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks tŕnka obyčajná, 4ks javor poľný, 3 ks jabloň domáca, 1 ks vŕba biela, 1 ks slivka domáca, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2956/3, 722, 1212, 2994/2, 2956/5  registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.